Leif Bruun, Tlf. 31 64 49 00
Storegårdsvej 48, 7100 Vejle
leifbr@leifbr.dk
www.leifbr.dk


 
   

Forside

Familiedata
               Hovedmenu

    Oversigt

 

Personer

Adolf Bossen (A50,gen.4)

Anna Schjødt (A30.3,gen.5)

Anna Wilhelmine Jacobsen (A30.1,gen.6)

Arne Revelius Madsen (A30.1,gen.4)

Bent Søgaard (A11,gen.3)

Børge Revelius Madsen (A30.3,gen.4)

Carla Cecilie Bruun Nielsen (A10.1,gen.4)

Christian Andersen (A30.3,gen.4)

Christian Stampe Madsen (A30.3,gen.5)

Dusse (A10.1,gen.5)

Ebba la Cour (A30.2,gen.5)

Edeline Kristine Dorthea Christensen (A20,gen.5)

Else Christensen Spangsberg (A20,gen.6)

Elisabeth Nielsen (A40,gen.5)

Elly Bruun Nielsen (A10.2,gen.4)

Ernst Henry Madsen (A30.3,gen.4)

Evald Ankersø (A10.2,gen.4)

Frank Rasmussen (A40,gen.4)

Grede Madsen (A30.3,gen.4)

Grete Klein (A10.1,gen.4)

Grethe Frikke (A30.3,gen.4)

Grethe Madsen (A30.1,gen.4)

Hansine Christine Eleonora Andersen (A40,gen.6)

Henry Arthur Hersleb Steiness (A10.1,gen.4)

Holger Bruun Nielsen (A10.1,gen.4)

Holger Revelius Madsen (A30.2,gen.5)

Jens Christian Slot Andreassen (A30.1,gen.4)

Jens Kristian Martin Madsen (30.3,gen.5)

Jesper Højer Revelius Madsen (A30.1,gen.6)

Julie Christine Nielsen (A40,gen.5)

Jørgen Bruun Nielsen (A10.1,gen.5)

Jørgen Christian Nielsen (A40,gen.6)

Kaj Aage Madsen (A30.1,gen.5)

Kaj Bruun Nielsen (A10.2,gen.4)

Kaja Grantoft Madsen (A30.2,gen.4)

Kaja Kristensen (A30.3,gen.5)

Ketty Frikke (A30.3,gen.4)

Knud (A40,gen.4)

Lilli Madsen (A30.3,gen.5)

Lis Edith Nielsen (A40,gen.4)

Metha Marie Nielsen (A40,gen.5)

Morten Chrestian Strand (A40,gen.5)

Niels Gaj Nielsen (A30.2,gen.4)

Niels Peder Christensen (A20,gen.6)

Nielsine 'Sine' Nielsen (A40,gen.6)

Preben Stampe Madsen (A30.3,gen.4)

Rosa Revelius Madsen (A30.1,gen.4)

Sonja Carola Nielsen (A30.2,gen.4)

Solveig Nielsen (A50,gen.4)

Tage Andersen (A30.3,gen.4)

Tora Axelsson (A30.1,gen.4)

Torben Christensen Torbensen (A10.2,gen.4)

Ulla Revelius Madsen (A30.2,gen.4)

Viggo Bruun Nielsen (A10.1,gen.4)

 

Til toppen